poniedziałek, 15 maja 2017


J 14, 21-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie»… To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Chrystus jest poprzednikiem Ducha. Pełne ciepła i duchowej troski są mowy pożegnalne Mistrza. Wszystko cokolwiek się wydarzy jest zabezpieczone i umocnione obecnością Parakleta. Jezus nie będzie już z uczniami, ale jak powie Nouwen „Jego nieobecność nie jest pustką. Przeciwnie jego odejście stwarza przestrzeń, w której Jego naśladowcy mogą przyjąć pełnię Ducha”. Mamy tu zapowiedź Pięćdziesiątnicy która dopełni wydarzenie Paschy. „Zanim zakończy się świętowanie Paschy- pisze O. Casel- z jej żaru raz jeszcze bucha cudowny płomień: ogień Ducha Świętego. Ten płomień Świętego Tchnienia jest więc żarem misterium paschalnego… Pascha polega więc na tym, że Chrystus stał się Duchem”. Wspólnota uczniów zostaje poinstruowana i charyzmatycznie obdarowana, ponieważ „Duch Święty zstępując z nieba, przynosi znowu Chrystusa Wcielonego”. Jego Obecność objawi się żywotności Kościoła; grupa świadków, zwana apostołami- „posłanymi” stanie się nie tylko fundamentem czegoś wielkiego, ale nade wszystko urzeczywistnieniem aspiracji Tego, który ich posłał w świat. „Kościół od zarania znamionowała wiara w Ducha Świętego. Miano „Chrystus” pochodzi od greckiego słowa christos oznaczającego osobę namaszczoną Duchem Pana, jak żydowscy prorocy i królowie. Chrystus nie tylko otrzymał pełnię Ducha, ale przekazywał Ducha innym, jako dar na dni ostatnie” (J.H. Zizioulas). Owocem zaś Ducha będzie: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, opanowanie… Życie i postępowanie (Ga 5,22-25). Moc Ducha staje się największym wielkanocnym darem rozlanym w serce Kościoła. Jak mawiała św. Edyta Stein: „Trzeba usilnie błagać Ducha Świętego, aby wszystkim kierował”.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz