niedziela, 23 października 2016


Łk 18,9-14
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam». Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika». Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. 
Dwóch ludzi przychodzi do świątyni na modlitwę, już na samym początku wyczuwamy napięcie i kontrast. Dwie różne osoby, postawy i zachowania. To przypowieść w której odkrywa się siebie w złożoności postaw i dwuznaczności. Faryzeusz to z zasady człowiek wierny prawu, cechuje go: pobożność, dbałość o tradycję, skrupulatność i poczucie wyjątkowości swojej misji. Modli się przyjmując postawę, która jest wyrazem żydowskiej tradycji: podniesiona głowa, ręce wzniesione ku niebu, to wszystko połączone z żywą i ekspresyjną recytacją modlitwy dziękczynienia i uwielbienia. "Problem polega na tym, że faryzeusz nie dziękuje Jahwe za Jego wielkość i miłosierdzie, lecz za to, kim on sam jest i czym  różni się on od innych ludzi. No tak. Aby zwrócić uwagę na to, kim jest faryzeusz musi oskarżać innych. Potrzebuje ciemnego tła nikczemności innych ludzi, aby w ten sposób móc podkreślić swoje zasługi. Patrzy nie tylko w górę, ale też do tyłu. Celnik służy mu do tego, aby przypomnieć o Bogu, że on nie jest taki całkiem zły- są jeszcze inni- gorsi. Modlitwa faryzeusza jest tylko pozornie pobożna. W gruncie rzeczy instrumentalizuje Boga, jest przykrywką do samowyniesienia. W rzeczywistości naśladuje wzorzec, który znajduje się w Talmudzie: "Dziękuję Ci, Panie, że mogę przebywać w towarzystwie tych, którzy siedzą w domu nauki, a nie tych, którzy siedzą na rogu ulicy; tak jak oni wyruszam w drogę, ale idę w stronę słowa Prawa, podczas gdy oni śpieszą się do rzeczy błahych. Pracuję podobnie jak oni- staram się i otrzymuje moja nagrodę, podczas gdy oni jej nie otrzymują. Biegnę i oni biegną- biegnę ku światu przyszłemu, podczas gdy oni biegną ku przepaści zagłady." Obok tego zadufanego we własnej nieskazitelnej pobożności faryzeusza, mamy również i celnika. Celnik to człowiek społecznie pogardzany, wątpliwa reputacja lichwiarza, która raczej jest źródłem wrogości niż współczucia czy przyjaznych zachowań. Zobaczmy jak on się zachowuje w postawie modlitwy, nie ma odwagi wznieść oczu ku Bogu, nie podnosi rąk, tylko bije się w piersi. Ma poczucie grzechu, wstydu, małości...staje jak płaczący i wzdychający o miłość człowieczek. Tak mu się życie pokręciło, może to przyszedł ten moment na rehabilitację i wielki zwrot w życiu. Bóg zamiast osądu wypełnia jego serce miłością. Bóg nie potępia dobrych dzieł faryzeusza. Nie aprobuje również nieuczciwości celnika. Wskazuje na stanięcie w prawdzie i wołanie w pokornej miłości. Boże ulituj się nade mną i moją grzesznością.

sobota, 22 października 2016

Ef 4, 7-16
Bracia: Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast, żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi. Od Niego poczynając, całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą każdy z członków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.
Paweł w swoim rozumieniu Kościoła jest niezwykle realistyczny i precyzyjny. Doskonale potrafi zobaczyć dwa istotne wymiary i złożyć je w komplementarną całość. Kościół jak wspólnota ludzka- dynamiczna, twórcza, otwarta na Chrystusa; w pełni dostrzegająca różnorodność zjawisk: ludzkie słabości, nadużycia, zarysowania i tendencję do  naruszania zasad jedności (poddana nieustannej odnowie- metanoia). „Niezależnie od braków i błędów występujących na powierzchni dziejów ludzkości, nawet niezależnie od bilansu pozornych triumfów czy odstępstw- w tajemnicy i jakby podziemnie- ciało to musi wzrastać ustawicznie aż do pory nieznającej kresu, aż do ostatecznej jesieni i wiosny, od świtu i żniwa wieczności… A jednak tutaj na ziemi, bez wytchnienia i nie zniechęcając się, Kościół prowadzi dzieło niewykonalne i niemożliwe”- pisał o Kościele H. Lubac. Ale to, co wydaje się niemożliwe i przesłonięte poczuciem niemożliwości, z perspektywy Chrystusa- może stać się powtórnym zaowocowaniem dobra i uaktywnienia duchowych sił, przebijających się przez matowość zewnętrznych struktur rzeczywistości. Wiara w Chrystusa usuwa niemożliwe do przejścia przeszkody, ograniczenia czy ciągnące ku dołowi balasty. W prawdzie Kościół nie jest już triumfatorem zamierzchłej historii, ale jest przenikliwym głosem sumienia drążącym w sercu świata wyrwę przez którą ma przejść dostojnie Chrystus Zwycięzca. „Kościół jest ośrodkiem i organem zbawczego dzieła Chrystusa…, jest on kontynuacją i przedłużeniem Jego prorockiej i królewskiej mocy… Kościół i jego Założyciel są ze sobą nierozerwalnie powiązani. Kościół jest Chrystusem z nami” (Ch. Androutsos). Ciało Chrystusa- zespolone więzami miłości i dorastaniem do pełni, na miarę Chrystusa- źródła jedności. „Zgodnie z nauką o Kościele katolickim jego jedność jest absolutna: nie ma Kościoła widzialnego i niewidzialnego, ziemskiego i niebieskiego, jest jeden Kościół Boży w Chrystusie, który pełni w pełni swojej jedności trwa w każdym kościele lokalnym z jego zgromadzeniem eucharystycznym” (M. Afanasjew). Jedność członków uobecnia się z każdym razem kiedy stają w Misterium Eucharystii- naprzeciw Chrystusa- naśladując Go i pozwalając Mu żyć w swoim Ciele, jakim jest wspólnota uczniów zgromadzona na modlitwie- Świadkowie Miłości. Ta więź, która się zawiązuje- komunia miłości, zostaje pośrednio przeniesiona w egzystencję, uzewnętrzniając ewangeliczne pierwociny nadchodzącego Królestwa Bożego. Autentyczna wspólnota wiary, musi być „wypieczona” w ogniu nadchodzących prób i doświadczeń. Zawsze kiedy myślę w tej perspektywie, to mam przed oczyma wczesnochrześcijański obraz Trzech Młodzieńców w piecu ognistym- fidei et virtuti exempla. To nic innego, jak symboliczny obraz Kościoła- miotanego falami i wypróbowanego w tyglu prześladowań. Ostateczne przesłanie jest niezwykle ujmujące i przeniknięte optymizmem: „Bóg jest opiekunem wszystkich, którzy w czystości serca wielbią Jego imię” (Tertulian). Ciało Chrystusa, nie jest zwykłym atrybutem Kościoła- jak pisał Congar, który chociaż ziemski, to jednocześnie zjednoczony i mistycznie utożsamiony z Chrystusem, który go ocala i prowadzi zasiadając po prawicy Ojca. CIAŁO- określa istotę Kościoła, który ukształtował się poprzez Wcielenie, Paschę i Pięćdziesiątnicę.

piątek, 21 października 2016


Ef 4, 1-6

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Przełomowym wydarzeniem, jakie dokonało się w łonie kiełkującego Kościoła-było rozlanie Ducha Świętego. Rozumiem to jako wielkie „przemeblowanie w Historii Zbawienia”; to nie tylko ukonstytuowanie Wspólnoty naśladowców Chrystusa, ale nade wszystko utrwalenie najistotniejszych cech i więzi, jakimi są: jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Duch Święty spoił ludzi- indywidua w Nowy Lud Boży. Jan Chryzostom w swojej homilii podniesie niezwykle istotne kwestie: „Proszę mi powiedzieć, co z tego, co odnosi się do naszego zbawienia, nie zostało sprawione przez Ducha ? Przez Niego wyzwoliliśmy się z niewoli, zostaliśmy wezwani do wolności, otrzymaliśmy usynowienie, zostaliśmy na nowo stworzeni, zrzucamy z siebie ciężkie i cuchnące brzemię grzechów…, z tego źródła mamy dary objawień i dary uzdrowień, wszystko, co ozdabia Kościół pochodzi od Niego”. Kiedy pierwsi chrześcijanie otrzymali Obietnicę Ojca, poczuli tak ogromne poczucie przynależności, że zapragnęli żyć jak jedna rodzina, której spoiwem stała się autentyczna miłość i pragnienie urzeczywistnienia pokoju. Mamy tu pokłosie pragnienia Mistrza: „Przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Ten ideał przyświecał ich życiu i działaniu. Obecność w świecie naznaczonym przez podziały, lęk i cierpienie wymaga nieustannej postawy epikletycznej: Przyjdź i przemień ten świat ogniem miłości ! „Chodzi więc o pozostawienie Duchowi całego naszego myślenia, całej własnej woli, wszystkich pragnień i wszelkich działań, aby On mógł kierować naszym życiem, minionym, obecnym i przyszłym, żeby mógł spożytkować naszą słabość i naszą siłę, nasze sukcesy i nasze porażki…  i skierować to wszystko do ostatecznego celu, dla którego Chrystus umarł i powstał z martwych: Napełniajcie się Duchem !- pisał o. M. Maskine. Chrystus napełnił Ogniem Kościół, aby był dojrzały w przeobrażaniu świata, przenikania obszarów zła, nasycania wszystkiego siłą dobra. To wymaga dojrzałości, a nade wszystko osobistej odpowiedzialności każdego chrześcijanina, aby „szum z nieba” otworzył szczelnie zaryglowane drzwi ludzkich serc. Tak jak Duch Święty jest bezinteresowny w swoim działaniu, tak również człowiek staje się narzędziem pokoju. „Abyśmy jak wyśpiewywał św. Franciszek- siali miłość tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek”.

czwartek, 20 października 2016

Ef 3, 14-21

Bracia: Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Boga. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

Apostoł w swoim liście snuje teologiczną refleksję, którą można rozumieć jako medytację powrotu do pierwszego widzenia rzeczy. Przybiera ona charakter doksologiczny. Rysuje słowem przejście od aktu kreacji Boga, do spirytualnej wędrówki ku przebóstwieniu człowieka. Chodzi tu jak mniemam o jakiś modus vivendi między przeszłością, która odciska się w teraźniejszości, a przyszłością- teomorfoza. Mamy do czynienia z dwoma wymiarami w jego refleksji. Pierwszy wskazuje na genezę- stworzenie i powołanie człowieka do łaski. Drugi dotyka rzeczywistości uchrystusowienia- życia w Bogu. „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Pierwsza narracja wskazuje na niezwykle fundamentalny aspekt: ludzkość jest odwiecznym darem Boga (stworzenie jako przejaw Bożego ojcostwa). Idąc jeszcze dalej; ‘wszelki ród”- człowiek jako jednostka i wspólnota- zostaje „przeistoczony” we wspólnotę wiary- Kościół; dokonuje się to, dzięki twórczemu działaniu Ducha Świętego. „Nazywamy Ducha Świętego kluczem, gdyż przez Niego i w Nim wpierw mamy ducha oświeconego, a oczyszczeni zostajemy światłem poznania…” (Symeon Teolog). Konsekwencją tego stanu rzeczy jest poznanie Chrystusa przez wiarę i współdziałanie, aby osiągnąć „całą Pełnię”. Przenikliwie to komentują Ojcowie Kościoła: „Sam jestem stworzeniem Bożym, powołanym by stać się Bogiem”. Przyczyną dynamizmu wiary w człowieku jest sam Bóg, ale człowiek jako odbiorca nie pozostaje bierny- współuczestniczy w dziele łaski. „Można równie dobrze powiedzieć- pisze Clement- że Bóg jest miejscem przebywania człowieka i że człowiek przekracza wszelkie parametry biologiczne, socjologiczne i psychologiczne właśnie dlatego, że pozostaje otwarty na spotkanie Boga, który przychodzi w nim zamieszkać, a także otwarty na swoje własne dążenie do Boga”. Ugruntowanie i zakorzenienie w miłości jest niczym innym jak odpowiedzią na inicjatywę i miłosną postawę Boga. „Człowiek rozpoznaje miłość Boga w miłości, którą nosi dla Boga. Serce ludzkie świadczy przeto wyraźnie o istnieniu obecności Boga w człowieku. Radość kochania Boga jest na Jego miarę, ma rozmiar Jego wieczności” (P. Evdokimov). W taki sposób urzeczywistnia się odwieczny plan Boga- Ekonomia Chwały, której znakiem będzie nadejście Królestwa Bożego.

środa, 19 października 2016

Łk 12, 39-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Dzisiejszemu słowu Ewangelii towarzyszy jakieś napięcie- nie chodzi tylko o futurystyczną wizję eschatologii, ale nade wszystko niewiadomą nadchodzącego czasu. Gotowość do której wyzywa Chrystus wymaga postawy mobilizacji, czujności i dalekowzroczności. Umiejętność odczytywania znaków czasu, nie może stać się paraliżującą, czy wyzwalającą lęk przed niewiadomym wydarzeniem nadejścia- Paruzja, ale wyczekiwaniem przepełnionym nadzieją i ufnością. Metropolita Jan Zizozulas nawoływał wielokrotnie do odkrycia nowej, świeżej perspektywy eschatologicznej. Widzieć dalej obierając perspektywę którą rozpościera przed nami pulsujące życie liturgii. Wskazuje na celebrację Eucharystii jako przestrzeń głoszenia i uobecnienia „Królestwa Ojca i Syna i Ducha Świętego”, przez co cała jest „obrazem rzeczy ostatecznych”. Wielu teologów akcentuje również inny wymiar myślenia o przyszłości i stawania naprzeciw wydarzeniom, które mają nadejść. Mówi się o przemienieniu człowieka już tu i teraz- o potencjale duchowym, który drzemie w głębi jestestwa i staje się znakiem rozszerzenia się Królestwa Bożego. „Autentyczne uprzedzenie końca dostępne jest już teraz. Inaczej zwycięstwo Chrystusa byłoby daremne”- pisał G. Florowski. Postawa oczekiwania wyzwala w wierzących nieprawdopodobne możliwości poznawcze: „Nagle ukarzę się wszystkim i nikt nie będzie potrzebował pytać, czy Chrystus jest tu, czy tam” (J. Chryzostom). Gotowość to również pokorne, subtelne, przepełnione szczęściem przygotowanie na śmierć. Często to, co nam się wydaje tak odległe, może być bliskie- urzeczywistnione już teraz.  Sztuka pięknego przechodzenia została cudownie utrwalona przez Grzegorza z Nyssy w Żywocie Makryny: „Im bardziej zbliżał się jej koniec, tym ona więcej zdawała się wypatrywać piękność Oblubieńca i z tym żywszym pragnieniem tęskniła za Umiłowanym, słabnącą mowę kierując już nie do nas, ale do Tego, w którym utkwiła wzrok. Jej skromne łoże zwrócone było ku wschodowi. Przestawszy rozmawiać z nami, zwróciła się w modlitwie do Boga, błagała Go gestem rąk i cichym szeptem, tak że z trudem słyszeliśmy jej słowa… Gdy ukończyła modlitwę, przywiodła rękę do czoła, by uczynić znak krzyża, by w ten sposób zaznaczyć koniec modlitwy, i wtedy głęboko westchnąwszy, wraz modlitwą zakończyła życie”. Postawa gotowości i czuwania !

poniedziałek, 17 października 2016

Ef 2, 1-10

Bracia: I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie…

Człowieku odkryj swoją godność ! Chciałoby się za Apostołem wykrzyczeć uwielbienie Bogu za odnowienie człowieka- „zmartwychwstanie” do nowego życia. „Przez Chrystusa została odnowiona integralność ludzkiej natury- napisze św. Grzegorz z Nyssy- gdyż On reprezentuje postaciowo to, czym jesteśmy”. Zostajemy podniesieni do całkiem innego rodzaju egzystencji- usynowieni w miłości, przez Chrystusa stając się podobnymi do Niego. Teologia wschodnia akcentuje powszechny wymiar przebóstwienia. Obejmuje ono całego człowieka z duszą i ciałem. Już w życiu obecnym ciało ludzkie uczestniczy na swój sposób w tajemnicy przebóstwienia przez łaskę; uczestnictwo to osiągnie swoją pełnię w momencie zmartwychwstania- stąd przebóstwienie posiada charakter eschatologiczny. To cel każdego człowieka wierzącego. Rozpoczyna się w tu i teraz, a swój finał ma w wieczności. „Wszyscy jesteśmy grzesznymi ludźmi. A jednak żyje w nas nadzieja na ostateczny triumf Boga, który potrafi przezwyciężyć wszelki opór cierpliwą miłością, uleczyć oporną wolę siłą dobra i piękna. Wierząc w to, chrześcijanin nie może być pesymistą. Owszem, zdaje sobie sprawę z tragiczności uwikłania w zło… Pozwala inaczej patrzeć na dzieje świata i ich ostateczny finał” (W. Hryniewicz). Miłość i współczucie Boga podnosi każdego człowieka z otchłani bezradności i braku nadziei- a nawet w zwątpienia w Bożą moc przebaczenia. Łaska, której wskrzeszająca siła wydobywa się z otwartych ran Zbawiciela. Krzyż został wbity w serce dotkniętego grzechem świata, aby zamanifestować wolność i nadzieję na ocalenie. Odtąd człowiek jest bytem doksologicznym- zło zostało odarte z mocy zatracenia i uśmiercenia. Zadaniem człowieka staje się droga ascezy i osobistego uświęcenia, aby się podnieść ku życiu przemienionemu. „Radośnie idę naprzód śpiewając Tobie”- woła św. Jan Klimak. Możemy dostrzec w historii świata i człowieka niesamowitą dynamikę życia oraz przejaw miłości Boga. „Człowiek w sposób całkowicie fatalistyczny jawi się jedynie jako przedmiot Bożego działania”, tym samym nie tracąc wolności wyboru i ostatecznego odpowiedzenia się za możliwością bycia podniesionym ku górze. „Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie” (Rz 11.32). Paweł przekonuje nas o nieustannej pamięci Boga o nas; a konsekwencją tej niezgłębionej logiki jest chęć ocalenia i wyniesienia człowieka- „by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2,4).  

niedziela, 16 października 2016


2 Tm 3, 14 – 4, 2

Najmilszy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

Na ołtarzu w kaplicy gdzie staram się każdego dnia celebrować Eucharystię jest położne Słowo Boga- Scriptura Sacra. To ma służyć przypomnieniu, że w sercu miejsca świętego ma rozbrzmiewać donośnie Dobra Nowina. „Tabernakulum Słowa”- którego drzwi trzeba uchylać i nasłuchiwać z pokorą. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. Na moim biurku leży moja podręczna Biblia Jerozolimska; za każdym razem kiedy rozważam Ewangelię z danego dnia, czytam te same słowo w kliku przekładach- końcowa lektura jest w języku greckim. Słowo czytane, słuchane i przeżywane…, dopiero później przychodzi moment na przepowiadanie. Miał rację mądry i biegły w „alchemii słowa” Parandowski: „Słowo jest wielką tajemnicą. Wszystkie religie widziały w nim dar Boży, ofiarowany człowiekowi razem z pierwszym dniem życia… Magiczna siła słowa tkwi w jego zdolności wywoływania obrazów”. Zadałem kiedyś mojemu przyjacielowi- doświadczonemu kapłanowi pytanie: Jak głosić słowo, aby przyniosło owoce- stwarzało w słuchaczach obrazy ? Odparł po chwili zastanowienia: z wiarą ! „Ewangelia jest najgłębszą rzeczywistością, z której wszystko się wywodzi, to znaczy, boską inicjatywą, która nas zbawia, która wychodzi na spotkanie i daje się poznać. Ta zbawcza inicjatywa jest źródłem wszystkiego, punktem odniesienia wszystkiego, rzeczywistością, w świetle której wszystko jest postrzegane”(C. M. Martini). Być w samym centrum Słowa- myśli Boga, Jego intuicji, pomysłu, planu. Biblia to Chrystus, gdyż każde Jego słowo prowadzi nas ku Temu, który je wypowiedział i uobecnia Go nam. Ile to razy Ewangelia mnie onieśmieliła, poskromiła moją ludzką pychę do przekonywania innych o próżnej mądrości. Słowo wielokrotnie przeszyło moje wnętrze-rozdarło- odsłaniając, że Bóg oczekuje całkiem czegoś zupełnie innego. Czasami trapi mnie, w jaki sposób mówić współczesnemu człowiekowi o Bogu. Janusz Pasierb pisał, że dzisiejszy człowiek jest taki zagubiony i wykorzeniony; pewnie te dwie rzeczywistości, nie pozwalają mu dobrze słuchać. „Epoka nasza ogląda ludzi jak drzewa chodzące”- niezdolne do zasłuchania i zadziwienia. Ale każde drzewo potrzebuje czerpać korzeniami życie ! Nieraz silę się na błyskotliwe myśli, ciekawe porównania, egzystencjalne przykłady. Jakbym zapominał, że Ewangelia sama w sobie jest ogniem- napełnia ludzkie serca ciepłotą, podnosi dachy, niweluje stagnację, posyła wierzących na opłotki. Słowo Boga, nigdy się nie zdezaktualizuje, nie straci sensu oraz siły zbawczej. Tyle się dzisiaj mówi o nowej ewangelizacji- potrzebie konfrontacji życia ze Słowem Boga. Trzeba ciągle powracać- odczytywać własne życie pomiędzy wersetami natchnionych tekstów. „Na Tobie uczyłem się żyć. Na Tobie uczyłem się czytać. Na Tobie uczyłem się kochać…” pisał zakochany w Biblii Brandstaetter. Święty Jan Chryzostom w następujący sposób modlił się przed lekturą Pisma Świętego: „Panie Jezu Chryste, otwórz oczy mego serca, abym mógł zrozumieć i wypełnić Twoja wolę…, oświeć moje zmysły Twoim światłem.., Tylko Ty jesteś jedyną Światłością”. Nie bez przyczyny postać Chrystusa z otwartą księgą Ewangelii zdobiła portale średniowiecznych katedr, a fascynujące i pełne eschatologicznego dynamizmu przedstawienia w kopułach bizantyjskich cerkwi ukazywały Pantokratora z Księgą- „Światłość ze Światłości”. Lubię wnętrza prawosławnych świątyń, można w nich czytać Biblię wymalowaną kolorową paletą barw. „Freski oraz ikony- pisał P. Evdokimov- od razu wprowadzają w ciepłą atmosferę Biblii, w zdumiewający sposób czyniąc ją pełnią życia. Każdy punkt na ścianie staje się jakby żywy pod wpływem obecności tego, co niewidzialne. Otoczony swoimi starszymi bliźnimi: świętymi, aniołami, patriarchami, prorokami, apostołami i męczennikami, każdy wierni rzeczywiście składa wizytę w świecie biblijnym, żyje obcowaniem świętych”. Każdy z nas ma swój osobisty moment augustynowego przynaglenia: „Tolle lege”- weź czytaj !