środa, 21 marca 2018


Dn 3, 55-56

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
który zasiadasz na Cherubach,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Wielkopostna droga nawrócenia pozwala nam różnym etapie kontemplować Oblicze Chrystusa dotkniętego znamionami bólu i śmierci, jak również triumfu i światłości. Chrześcijanie jako cząstka społeczności ludzkich przeżywają gwałt który dokonuje się w sercu świata: rozdzierająca serca obojętność i egoizm, chciwość posiadania, zaślepienie od nadmiaru dóbr. Towarzyszy temu wewnętrzny lęk podyktowany niepewnością o jutrzejszy obraz świata; możliwość globalnej wojny rozgrywającej się w cieniu nuklearnego wyścigu zbrojeń, zakamuflowane systemy alienujące i ubezwłasnowolniające człowieka, wyczerpanie zasobów naturalnych i toksycznie jedzenie powodującą falę nowotworowej umieralności- to tylko wybrane niepokojące zjawiska obecnego czasu. Świat- człowiek i otaczająca go rzeczywistość potrzebuje przeobrażenia. Bóg w Chrystusie nie przestaje wchodzić w centrum tych syndromów. Ukazuje pełen troski i miłości Oblicze. Ta „ikoniczność” pozwala wierzącym penetrować głębię własnego serca i przemierzać duchową wędrówkę z Tym, który doświadczył słabości w imię największej miłości- daru z samego siebie. W liście z więzienia D. Bonhoffer pisał o „słabości” Boga, którego dobrowolne przyjęcie cierpienia stało się wyrazem największej wolności i oczekiwania na odpowiedź ze strony człowieka. „Nasz Bóg daje się wypchać ze świata aż na krzyż, jest w świecie bezsilny i słaby, i tak właśnie, tylko tak jest z nami i nam pomaga...” Dobrowolne zmierzenie się ze śmiercią staje się najdoskonalszym aktem uobecniającym miłość Ojca. Dzisiaj jeszcze wyraźniej dostrzegamy cierpiącego Boga w dewastowanym stworzeniu, w niesprawiedliwości społecznej- gdzie bogaci są coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Gdzie gniją od nieskonsumowania tony żywności na przedmieściach wielkich miast, a w innym miejscu świata dzieci umierają z głodu. Coraz mocniej musi wybrzmiewać prawda o chrześcijaństwie eucharystycznym, zrodzonym z daru łamanego „chleba życia.” Od zaspokojenia głodu duszy, po jęk ciała zamkniętego w konwulsyjnym cierpieniu głodu.  Tylko człowiek o wrażliwym i pojemnym sercu jest wstanie uchwycić ostateczne- przebóstwione, triumfalne wyobrażenie Syna Człowieczego. Trzeba przejść przez rzekę miłości, dotknąć nędzy poranionego świata, aby ostatecznie uchwycić i zrozumieć cokolwiek z pełnego łaski i zumienia świata Boga. On przechodzi przez nasz „dziś” nieustannie i zaprasza nas, aby iść po Jego śladach. Tylko ludzie pokorni, wolni od pokusy pozyskania świata dla siebie, będą wstanie uchwycić piękno nadchodzącego Królestwa. Jak mówił św. I. Brianczaninow: „Nie dla uciech, nie dla sukcesów i nie dla rozrywek żyjemy na tej ziemi, ale po to, żeby wiarą, skruchą i krzyżem zniszczyć śmierć, która nas zabija i powrócić do utraconego raju.”

poniedziałek, 19 marca 2018


Istnieją takie dzieła sztuki które nie tylko są jak twierdził Yannaras „twórczymi energiami ludzkiej natury” istniejąc jako osobowe manifestacje inności, ale nade wszystko w odbierze odbierają siłę słowu. Gadamar twierdził, iż „jesteśmy niekończącą się rozmową, bo nie jesteśmy wstanie odnaleźć słów, które odpowiadałyby na pytanie kim jesteśmy i jak powinniśmy siebie rozumieć.” Sztuka jest takim miejscem pokornego popadnięcia w milczenie. Jest wiele dzieł sztuki które druzgocą i poruszają moją duszę jednocześnie. Takim dziełem par excellence jest dla mnie rzeźba Giuseppe Sanmartino Zasłonięty Chrystus ( 1753, kaplica św. Seweryna- Neapol). Spokojnie może mi zastąpić wiele duchowych ćwiczeń nabrzmiałych od najpiękniejszych słów. Rzeźba odkuta z jednego bloku marmuru, ukazująca martwe ciało Chrystusa spowitego przeźroczystym całunem. Całun w moim przeświadczeniu stanowi symboliczną zasłonę śmierci pochłoniętej przez życie. Dla postchrześcijańskiego świata taka sztuka może stać się oddechem ducha wyzwolonego z determinant powierzchowności i banalności istnienia. Nie patrzymy na martwego człowieka ubranego w „kostium” estetycznej egzaltacji, czy piękna czytanego i oddanego jedynie za pomocą sprawnych dłoni artysty. To nie kamień do nas mówi; siła tego piękna została utrwalona w archetypie Ukrzyżowanej Miłości. Przez ten materialny całun za chwilę przeniknie światło zupełnie „nowego dnia”. Artysta próbuje nam powiedzieć zgoła coś więcej. Opowiada o śmierci jako doświadczeniu zimna, samotności i separacji- czyniąc z tego faktu milczące teatrum oczekiwania na zmartwychwstanie. Głęboka cisza ogrania stworzenie w spoczynku... On niczym ziarno obumiera w pierwotnej postaci, by powstać do życia nowego i wiecznego. Odkrywamy tu „oblicze Boga, który nas przyjmuje, wyzwala i przywraca nam szansę bycia Jego obrazem.”
niedziela, 18 marca 2018


J 11, 1-45

… Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat»… A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień... Jezus powiedział: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Niedziela Wskrzeszenia Łazarza wprowadza nas w rzeczywistość naszej Paschy; duchowe przeobrażenie i perspektywa przyszłości jako nowego eonu. „Ja jestem zmartwychwstanie i życie”. Wyjście z grzechu do łaski. Przebudzenie ze snu śmierci ku nowemu istnieniu. Imię Łazarz z hebrajskiego tłumaczy się jako Bóg pomógł- Eleazar. Chrystus każe usunąć kamień pieczętujący wejście, ponieważ grota była grobem i przywraca życie- pomaga wrócić przyjacielowi. Uczestniczymy tu w narastaniu i natężeniu ludzkiego bólu oraz współczuciu Jezusa. Później następuje wielkie modlitewne natężenie i eksplozja życia, dzięki której dotknięty rozkładem Łazarz wychodzi żywy. Miłość jest więc siłą ożywiającą. Ewangelia wyrywa z naszych serc strach przed objęciami śmierci. Dobrze to wyraził Sołowjow: „na śmierć nie ma odpowiedzi, nie można jej wyjaśnić, nie ma ona logiki ani sensu. Jedyną prawdziwą odpowiedź znajdujemy w Biblii: śmierć jest konsekwencją grzechu”. Samo to stwierdzenie pozostawione od tak wydaje się pesymistyczne i odarte z nadziei. Jednak tutaj śmierć zostaje rozpromieniona obecnością Chrystusa- podeptana, jak to można zobaczyć na ikonie Anastasis. Chrystus przynosi nam wyzwolenie z kajdan grzechu; staje przed grobem (jakkolwiek szeroko go rozumiemy) i mówi: Wyjdź na zewnątrz ! Porzuć swoje zafałszowane i zakłamane życie, odseparuj od siebie grzech… Wejdź w życie i bądź wolnym. Miłość jest siłą ożywiającą, przywracającą na powrót utracone życie. Dlatego pełna wiary w siłę dobra i przebaczenia Sonia z powieści Dostojewskiego, czytała Rodinowi opowieść o wskrzeszonym Łazarzu. Świadomość bycia mordercą zamknęła go w „grobie” i opróżniła jego serce z woli życia. „W koślawym lichtarzu dawno się już dopalił ogarek, mętnie oświetlający w tej nędznej izbie mordercę i jawnogrzesznicę, którzy się dziwnie stowarzyszyli w czytaniu tej wiecznej księgi”. Pisarz pokazuje to rozdwojenie serca i przemienienie które będzie powoli ogarniać duszę grzesznika.  „Człowiek wychodzi spod zewnętrznej formy- powie Bierdiajew- zewnętrznego prawa i drogami cierpienia zdobywa dla siebie wewnętrzne światło. Wszystko przechodzi w ostateczną głębię ducha chrześcijańskiego… Chrystus powinien objawić się człowiekowi na drogach jego wolności, jako wolność ostateczna, wolność w Prawdzie”. Czy to nie jest droga grzesznika ku zmartwychwstaniu ? „Czym bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej widzimy swą grzeszność” (św. Doroteusz).  Zmartwychwstanie !

sobota, 17 marca 2018


Jr 11, 18-20

Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»

Baranek w teologii, ikonografii i symbolice chrześcijańskiej od samego początku zajmuje niezwykle uprzywilejowane miejsce. Baranek (hebr. kebes, aram. talja, gr. amnos, łac. agnus). Występuje przede wszystkim jako zwierze ofiarne i jednoznacznie ewokuje nowotestamentalną ofiarę Chrystusa na Krzyżu. Baranek, który jak żadne inne zwierzę daje się sam łagodnie prowadzić na zabicie. Przeczuwa własną śmierć i staje wobec niej pokorny, uległy, znacząc drogę gehenny łzami bezradności i wydania. U Izajasza znajdziemy prorocze teksty odnoszące się do Sługi Jahwe: „Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony” (Iz 53,7). Już w opowieści o Abrahamie i Izaaku mamy nakreślony opis uwięzionego w zaroślach barana, który w zastępstwie został złożony Bogu w ofierze. Mamy tu archetyp Chrystusa, który stanie się barankiem wielkanocnym, zabitym w wieczór poprzedzającym straszliwą noc, w czasie której Anioł Pański odbierał życie wszystkiemu co pierworodne w Egipcie (Wj 12, 1-14). Krew baranka była nie tylko powstrzymaniem gniewu Bożego, lecz także znamieniem- opieczętowaniem wszystkich wiernych, którzy tworzyli pierwszą sakramentalną wspólnotę odkupionych. Jezus zmarł dokładnie w tym samym czasie, kiedy w świątyni zabijano baranki na wieczerzę paschalną. „Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7). Dlatego później św. Piotr będzie przepowiadał rodzącemu się w powijakach Kościołowi o tym, że wierni zostali odkupieni nie za cenę rzeczy przemijających, lecz „drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1P 1,19). W łacinińskiej sekwencji- Victimae paschali laudes, usłyszymy: „odkupił owce,” „Chrystus niewinny, jednający grzeszników z Ojcem.” Obszerna literatura starożytna jednoznacznie zestawia obraz baranka z Chrystusem: „Prawdziwym barankiem- powiada Metody z Olimpu- jest ciało Chrystusa, które przyjął, aby odnowić świat: zbroczone krwią poniesionych cierpień, bez skazy, niewinne, bez jarzma, bo wolne od grzechów... Zabity poza Jerozolimą, na czystym nieskalanym miejscu. Przez jego krew wszyscy zostali wykupieni od śmierci.” Ojcowie Kościoła odsłaniają nam głębię analogii starotestamentalnej Paschy, a Wielkanocnego triumfu Zbawiciela który jest ponawiany w czasie każdej Eucharystii. „Chrześcijanie każdego dnia spożywają mięso baranka, to znaczy codziennie przyjmują ciało Słowa” (Orygenes). Bliskość Baranka ofiarowanego i spożywanego „za życie świata.” Czyż nie tak ukazuje to na swojej słynnej ikonie Trójcy Świętej Rublow ? Aniołowie- Boskie Osoby pochylają się nad stołem na którym znajduje się kielich, naczynie Eucharystii. Jeden z Trzech- Wcielony Boży Syn przyjmuje postać baranka na dnie czaszy kielicha. Ta obecność wskazuje na Świętą Wieczerzę, Niebiańską Ucztę, Mistyczny posiłek „Baranka zabitego przed założeniem świata.” Historia toczy się w czasie i utrwala się w wiecznej pamięci jako obecność Ukrzyżowanej i Zmartwychwstałej Miłości. Wyrażają to pełen poetyckiego uniesienia słowa św. Efrema: „Przemówił Baranek w radości do współbiesiadników, Pierworodny zapowiedział uczniom Paschę w Wieczerniku. Zbawiciel zaprosił siebie na ofiarę i krwi swej przelanie. Pożywny był Jego chleb życiodajny, snop kłosów wrócił w pełni. Jego ciało przeniknął kwas Bóstwa. Trysnęło miłosierdzie, zapaliła się miłość, bo chciał stać się pokarmem.”

czwartek, 15 marca 2018


Wj 32, 7

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”».

Co jest „cielcem” dzisiejszego świata ? Wydaje mi się, że takim niebezpiecznym symptomem naszych czasów jest brak pozwolenia sobie na bycie w miejscu; „zatrzymanie się” oznacza dla wielu stratę, choć pewnie do końca nie potrafią już ocenić co się kalkuluje, a co nie. Żyjemy w świecie naznaczonym tak dynamicznie rozwijającą się technologią komunikatorów. Obserwuję nieustannie moich uczniów jak niecierpliwie spoglądają na telefony komórkowe wyłapując każdą sposobną chwilę aby do nich zajrzeć. Jakby nie chcieli utracić coś z wszechobecnego wirtualnego „być.” Moja koleżanka z uczelni zajmująca się psychologią i komunikacją powiedziała: „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela.” Ale jak można trafić do hermetycznego i eksplodującego od nadmiaru bodźców miejsca rozprężających i skurczających się zwojów ? Szybki przepływ informacji, obrazów, dźwięku skutecznie uniemożliwia ludziom na chwilę wytchnienia- konfrontacji z ciszą. Rozmaite media faszerują umysły, magazynując podświadomość „tonami” informacji od których nie może się wyzwolić nasz wiecznie zapracowany umysł. W odczuciu wielu wrażliwych i wnikliwych obserwatorów rzeczywistości, najniebezpieczniejszym elementem życia jest pęd ku rozrywce. Wokół tego zjawiska rozwinął się cały przemysł z szerokim wachlarzem usług, tak aby zabawić człowieka na śmierć. Filantropia rozrywkowa stała się globalnym dystrybutorem, zaspokajającym wszystkie- nawet te najbardziej wyszukane ludzkie zachcianki. Wielu ludzi zabija wszechobecną nudę i smutek duszy rozedrganym ze wszechmiar show. Nie mówimy tu o zabawie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, która wiązała ludzi w poczuciu radości, odprężenia, dzielenia się sobą i delektowania się życiem- taniec, śpiew, wino i wysublimowana kuchnia. Czasami czuję się zagubiony w tej drapieżnej, samolubnej i destruktywnej aktywności innych ludzi. Miał rację św. Grzegorz Palamas: „Poza Bogiem rozum staje się podobny do bestii i do demonów, a oddaliwszy się od swojej natury, pożąda tego, co mu jest obce.” Poszukiwanie spokoju i przestrzeń w której można wyciszyć serce, stanie się niebawem najdroższym towarem rynkowym. Może dlatego wielu wrażliwych ludzi ucieka w ustronne miejsca- jak najdalej od nachalnego i toksycznego świata. Uciekają od pułapek tego świata i tych „zresetowań” po których boli ciało, a dusza cierpi. Wielki Post uświadamia nam, że każdy człowiek potrzebuje ascezy- „oznacza ona wewnętrzną walkę dla osiągnięcia panowania tego, co duchowe, nad tym, co materialne.” Asceza w rozumieniu chrześcijańskim ma chronić ludzkiego ducha przed zawłaszczeniem przez świat i jest zwróceniem się ku temu, co dobre. „We wszystkim, co istnieje- pisał W. Sołowjow- powinniśmy dojrzeć możliwość dobra i przyczyniać się do tego, aby owa możliwość stała się rzeczywistością.” Kościół w tym czasie zanosi do Boga wołanie o metamorfozę świata, rzeczywistości a nade wszystko ludzkich serc. Chodzi najprościej mówiąc o uduchowienie ciała i zmysłów.  „Istota życia chrześcijańskiego- powie Teofan Pustelnik- polega na przeobrażeniu duszy i ciała oraz wprowadzeniu ich do sfery Ducha, to znaczy na uduchowieniu duszy i ciała.” Nad moim biurkiem mam umieszczoną  piękną sentencję  Rozanowa, która każdego dnia przypomina mi jak postrzegać rzeczywistość w której poruszam się i jestem. „Żyj każdym dniem tak, jakbyś przeżywał całe swoje życie właśnie dla tego jednego dnia.”

środa, 14 marca 2018


Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
(Ps 145, 18-19)

Umieszczony przeze mnie fragment psalmu z  liturgii słowa, pięknie koresponduje z tematem mojego dzisiejszego (południowego) wystąpienia w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej na Uniwersytecie Szczecińskim. Treścią mojej wnikliwej refleksji było „Zmartwychwstanie w tradycji ikonograficznej Kościoła Wschodniego.” To chyba jeden z najwdzięczniejszych tematów dla teologa i badacza sztuki. Głębia - apofatyczność tego zagadnienia jest ciągle inspirująca i zdaje się nie być nigdy do końca wyczerpana. Zmartwychwstanie jest nie tylko treścią chrześcijańskiego życia i przepowiadania, ale horyzontem na którym rozpościera się blask Tego, który dźwiga świat z poczucia bezsensu i niemocy. „Człowiek maximum” – jak powie O. Clement- który niesie w sobie całą ludzkość. On umiera z nami, a my zmartwychwstajemy wraz z Nim. Słyszymy z oddali wieków głos Psalmisty: „Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych.” W tych słowach można bez trudu odkryć paschalną radość i perspektywę na ocalenie człowieka. Wydarzenie paschalne w sposób szczególny stanowi serce teologii i ikonografii Kościoła Wschodniego- Mistike anastasis. „Zmartwychwstanie Chrystusa- pisał S. Bułgakow- jest świętem całego chrześcijaństwa, ale nigdzie indziej nie jest tak pełne światłości, nieba i radości, jak w prawosławiu... Noc paschalna z jej śpiewem przenosi nas do życia przyszłego wieku, do nowej radości...” Sztuka sakralna której osnową jest bizantyjska wrażliwość i głębia teologicznych znaczeń, zatrzymuje nas na wydarzeniu zwycięstwa życia nad rozpaczą śmierci. „Chrystus jest jakby słońcem zstępującym do podziemi (tak ukazuje Go ikonografia). Cała Jego postać jest pełna dynamizmu. Skraj szaty rozwiany i unoszony wiatrem świadczy o tym, że Zbawiciel zstąpił do piekieł tak szybko i nagle jak błyskawica. Jego stopy depczą skruszone bramy piekieł, wyrwane z zawiasów i skrzyżowane nad otchłanią, do której zostały wrzucone piekło i śmierć...” (G. Krug). Wraz z percepcją sztuki przychodzi bogactwo patrystycznych treści wyrażających euforię z kontemplowanego triumfu Zbawiciela. „Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła- woła św. Maksym z Turynu- Duch Święty otwiera niebo: rozwarta Otchłań zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni...” Serce się raduje na myśl o tym, że za trzy tygodnie będziemy w liturgii antycypować tę radość Zmartwychwstania.

wtorek, 13 marca 2018


J 5, 1-16

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?» Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną». Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.

Chciałbym się pokusić o interpretację tego fragmentu Ewangelii w kluczu typologiczno symbolicznym- głębiej- sakramentalnym. Świadomie pomijam kontekst historyczno-archeologiczny tego miejsca; postrzegam je jako przestrzeń narodzenia człowieka w wierze. Pierwsi chrześcijanie wydzielali specjalne przestrzenie zwane baptysterium, od gr. baptisma- słowa oznaczającego chrzest, obmycie, zanurzenie. W późniejszym czasie tak ważne dla inicjacji chrześcijańskiej miejsca określano jako: piscyna, fons, lavacrum, tinctoium, wszystkie te nazwy odwoływały się do elementu akwatycznego. Jest jeszcze jedno określenie które oddaje w całej duchowej głębi aspekt zanurzenia człowieka w wodzie jako fotisterion- miejsce oświecenia, przyobleczenia się w światłość. „Sala chrztu świętego, do której dostęp jest utrudniony, jaśnieje. Chrystus obmywa tam w rzece grzech Adama” (L. Bruyne). W tych kamiennych akwenach pokrywanych cudownymi barwnymi mozaikami, zamkniętych przed poganami i ciekawskimi oczami ludzi z zewnątrz, katechumeni rodzili się jako christianitas- już należący nie do siebie, ale do Chrystusa. „Wody, rozkładając każdą formę i przekreślając wszelką „historię”- zdaniem religiologa M. Eliade-  mają właściwość oczyszczania, regeneracji i odradzania, ponieważ to, co zanurzone w wodzie, „umiera”, a wynurzając się z niej jest podobne do dziecka bez grzechu i bez „historii” zdolne do otrzymania nowego objawienia i do rozpoczęcia nowego życia.” Niezwykle obfita w symboliczne komentarze literatura patrystyczna wyjaśnia drobiazgowo każdy moment tych nowych ontologicznie narodzin. Chrzest jest „kąpielą wieczności”, a przez „utopienie” w wodach grzesznego człowieka, jest odrodzeniem natury Adamowej, którą Chrystus odnowił przez swe dzieło zbawienia. „Śmierć, pogrzeb i życie- zmartwychwstanie Chrystusa zostają przeniesione do symbolizmu chrztu” (P. Evdokimov).  Wprowadzenie do baptysterium oznacza wejście do Kościoła, czyli powrót do stanu „edenicznej szczęśliwości.” Dlatego z taką determinacją św. Grzegorz Wielki przywoływał do porządku tych, co zwlekali z przyjęciem chrztu: „Jesteś poza Rajem katechumenie. Dzielisz wygnanie Adama, naszego pierwszego ojca. Teraz drzwi się otwierają. Wejdź tam, skąd wyszedłeś.” Za każdym razem kiedy na pamiątkę naszego chrztu zostajemy pokropieni wodą, uświadamiamy sobie wydarzenie naszego narodzenia- ta świadomość to nasz powtórny katechumenat, ważny etap wiekopostnej drogi nawrócenia: „Już nie żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.”